THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp ngày 21/6/2021 triển khai một số nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày bắt đầu 21/06/2021
Ngày kết thúc 30/06/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác