THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Bổ sung nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung Bổ sung nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày bắt đầu 05/07/2021
Ngày kết thúc 12/07/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác