THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa ngày 25 tháng 6 năm 2021
Nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa ngày 25 tháng 6 năm 2021
Ngày bắt đầu 01/07/2021
Ngày kết thúc 09/07/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác