THÔNG BÁO

Tiêu đề Giới thiệu, cung ứng LDVN cho Nhà thầu: Công ty Powerchina Guiyang Engineering Corporation Limited
Nội dung Giới thiệu, cung ứng LDVN cho Nhà thầu: Công ty Powerchina Guiyang Engineering Corporation Limited
Ngày bắt đầu 02/07/2021
Ngày kết thúc 30/09/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác