THÔNG BÁO

Tiêu đề Thong báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Ngày bắt đầu 28/07/2021
Ngày kết thúc 06/08/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác