THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch ở người cấp tỉnh
Nội dung  Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch ở người cấp tỉnh
Ngày bắt đầu 28/07/2021
Ngày kết thúc 06/08/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác