THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29 tháng 7 năm 2021
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29 tháng 7 năm 2021
Ngày bắt đầu 06/08/2021
Ngày kết thúc 13/08/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác