THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo lựa chọn Đơn vị cung cấp Dịch vụ tư vấn Thẩm định giá và dịch vụ tư vấn Thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
Nội dung Lựa chọn Đơn vị cung cấp Dịch vụ tư vấn Thẩm định giá và dịch vụ tư vấn Thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
Ngày bắt đầu 17/08/2021
Ngày kết thúc 24/08/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác