THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại Hội nghị về kế hoạch tựu trường, khai giảng và phương án tổ chức dạy và học năm học 2021-2022
Nội dung  Thông báo kết luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại Hội nghị về kế hoạch tựu trường, khai giảng và phương án tổ chức dạy và học năm học 2021-2022
Ngày bắt đầu 27/08/2021
Ngày kết thúc 03/09/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác