THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Nội dung

Thông báo về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày bắt đầu 27/08/2021
Ngày kết thúc 27/09/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác