THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 27 tháng 8 năm 2021
Nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 27 tháng 8 năm 2021
Ngày bắt đầu 31/08/2021
Ngày kết thúc 14/09/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác