THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đối thoại với các hộ dân xã Nâm N'Đir, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô ngày 17/9/2021
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đối thoại với các hộ dân xã Nâm N'Đir, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô ngày 17/9/2021
Ngày bắt đầu 25/09/2021
Ngày kết thúc 29/09/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác