THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải ngày 24 tháng 9 năm 2021
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải ngày 24 tháng 9 năm 2021
Ngày bắt đầu 29/09/2021
Ngày kết thúc 06/10/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác