THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm
Nội dung Kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm
Ngày bắt đầu 08/10/2021
Ngày kết thúc 15/10/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác