THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16 tháng 10 năm 2021
Nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16 tháng 10 năm 2021
Ngày bắt đầu 21/10/2021
Ngày kết thúc 28/10/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác