THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, tại cuộc họp trực tuyến ngày 01 tháng 11 năm 2021
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, tại cuộc họp trực tuyến ngày 01 tháng 11 năm 2021
Ngày bắt đầu 03/11/2021
Ngày kết thúc 10/11/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác