THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực BCĐ ngày 04/11/2021
Nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực BCĐ ngày 04/11/2021
Ngày bắt đầu 14/11/2021
Ngày kết thúc 21/11/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác