THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Thời điểm: Ngày 12/11/2021)
Nội dung Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Thời điểm: Ngày 12/11/2021)
Ngày bắt đầu 12/11/2021
Ngày kết thúc 22/11/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác