THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2021
Nội dung  Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
Ngày bắt đầu 25/11/2021
Ngày kết thúc 25/12/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Lao động TB & XH
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác