THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công nhận 23 sáng kiến cấp tỉnh đợt II năm 2020
cms-publish-date 04/05/2021 | 09:16  | cms-view-count: 15145

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt II năm 2020

Theo Quyết định này, có 23 sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt II năm 2020, trong đó: 02 Sáng kiến đạt loại A và 21 Sáng kiến đạt loại B. Xem chi tiết.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Huy Hoàng