THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
cms-publish-date 04/05/2021 | 02:53  | cms-view-count: 14691

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Theo đó, Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được công bố, gồm:

02 TTHC mới ban hành là: Thủ tục Thành lập hội đồng thương lượng tập thể; Thủ tục Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện UBND tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

06 TTHC sửa đổi, bổ sung là: Thủ tục Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp; Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

02 TTHC bãi bỏ, gồm 01 TTHC cấp tỉnh và 01 TTHC cấp huyện.

UBND tỉnh Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chínhvào Cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia vàniêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công theo quy định.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành; phối hợp với Viễn thông Đắk Nông cập nhật, sửa đổi Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; công khai thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử.

Huy Hoàng