THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phê duyệt Quy trình nội bộ 05 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh
cms-publish-date 05/05/2021 | 08:17  | cms-view-count: 21352

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ 05 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Theo đó, 05 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh vừa được phê duyệt như sau:

Tại  lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng có 04 thủ tục, gồm: Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc; Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề; Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tại lĩnh vực Quy hoạch xây dựng , kiến trúc có 01 thủ tục: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông cập nhật Quy trình nội bộ lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Trường hợp có sự thay đổi về cán bộ, công chức xử lý hồ sơ TTHC; thay đổi về thời gian thực hiện hồ sơ TTHC; thủ tục hành chính bị bãi bỏ, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông chủ động cập nhật hoặc xóa bỏ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Xem chi tiết

Huy Hoàng