THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác tuyên tuyền, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông
cms-publish-date 01/06/2021 | 04:14  | cms-view-count: 27171

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên tuyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2680/UBND-KGVX, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện như sau:

Các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí của tỉnh:

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông phù hợp với lợi ích của đất nước và Nhân dân; bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính. Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Tạp chí Nâm Nung có nhiệm vụ xây dựng các hình thức tuyên truyền chuyên sâu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc như chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài tuyên truyền trọng điểm. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới.

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, phát huy thế mạnh của báo chí, truyền thông để bảo đảm phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; có biện pháp đấu tranh hiệu quả trên mạng xã hội đối với những quan điểm sai trái, thù địch, ảnh hưởng tiêu cực đến tỉnh Đắk Nông cũng như đất nước. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thực hiện định hướng thông tin, quản lý phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí.

Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh cùng các Sở, Ban, ngành, địa phương chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin cơ sở đổi mới cách thức, nội dung, hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại nâng cao hiệu quả tuyên truyền; coi trọng nội dung giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc, bảo đảm thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ Tổ quốc; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc và quân đội; Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng địa phương. 

Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các ban, ngành, địa phương cung cấp thông tin về công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm tra, xử lý các thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh để đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng.

UBND các huyện, thành phố: Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị tại địa phương. Chỉ đạo các cơ quan hoạt động thông tin, tuyên truyền và thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên tuyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông tại địa phương.

Huy Hoàng