THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 04/06/2021 | 10:46  | cms-view-count: 37488

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo 137/TB-VPCP ngày 30/5/2021 của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2779/UBND-KGVX, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tất cả vì Đảng, vì Nước, vì Dân; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương liên quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm theo phương châm cụ thể, rõ ràng, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ đánh giá.

Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân là trên hết, trước hết. Tập trung phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn phải lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt an ninh, an toàn, an dân. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát tình hình thực tế, nhanh chóng, kịp thời đưa ra những quyết định, giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả trong tổ chức thực hiện phòng, chống dịch, không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất, kinh doanh, nhất là tại các khu công nghiệp, các cơ sở dịch vụ và các hoạt động liên quan đến sinh kế của người dân.

Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, làm cho dân biết, dân hiểu, chia sẻ, tin tưởng, hưởng ứng, tích cực tham gia và thụ hưởng những thành quả từ phòng, chống dịch. Quán triệt tinh thần mỗi người phải tự bảo vệ mình, tức là bảo vệ cộng đồng và góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Kêu gọi, khuyến khích mọi cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng Quỹ vắc xin.

Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu, vươn lên; lấy khó khăn, thách thức làm động lực; đồng thời phát huy giá trị con người và ý chí dân tộc Việt Nam trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Kiên quyết xử lý nghiêm những tư tưởng, hành động, những biểu hiện lợi dụng việc phòng, chống dịch để xuyên tạc, chống phá, gây nghi ngờ, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ và làm mất trật tự, hoang mang trong Nhân dân.

 Ban quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp phải tập trung bảo vệ sức khỏe cho công nhân, người lao động; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động, doanh nghiệp, nhà nước và cùng chia sẻ khó khăn chung. Tổ chức công đoàn các cấp chủ động tham gia tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, người lao động.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, đặc biệt là ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép. Rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục để quản lý công tác cách ly tập trung, theo dõi chặt chẽ y tế sau cách ly, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. Các địa phương khẩn trương kiểm tra giám sát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hoạt động tụ tập đông người không đúng quy định.

Huy Hoàng