THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021
cms-publish-date 04/06/2021 | 10:58  | cms-view-count: 40433

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 775/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021.

Theo đó, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cụ thể sau:

Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Huy Hoàng