THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc gửi nội dung trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV
cms-publish-date 16/07/2021 | 03:01  | cms-view-count: 35715

Thực hiện Kết luận Phiên họp lần thứ nhất của Thường trực HĐND tỉnh  Khóa IV tại Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 14/7/2021; để bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy trình các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc các Sở, ban ngành gửi nội dung trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa gửi hồ sơ, tài liệu khẩn trương hoàn thiện nội dung, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo nêu trên.

Xem danh sách chi tiết tại đây

Trường hợp các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết phải lấy ý kiến phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 02-QC/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy) cơ quan chủ trì soạn thảo phải tham mưu cấp thẩm quyền tổ chức thực hiện đúng quy định. Trường hợp để xảy ra chậm trễ, không bảo đảm hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

H.M