THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2021
cms-publish-date 02/08/2021 | 03:02  | cms-view-count: 11573

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 509/KH-UBND, về việc Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2021

Với mục đích nhằm phấn đấu Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021 tăng ít nhất 01 bậc so với năm 2020 và Chỉ số SIPAS đạt 85%; đồng thời tiếp tục duy trì các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả cao; cải thiện, nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần đạt điểm thấp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác CCHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Theo đó, để kế hoạch này đạt hiểu quả tốt thì các chỉ tiêu, tiêu chí thành phần của năm 2021 cần phải đạt như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính là 7,5 điểm;  Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh là 8,5 điểm; Cải cách thủ tục hành chính 13,44 điểm; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính la 10,5 điểm; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (cải cách chế độ công vụ) là 11,95 điểm; Cải cách tài chính công là 11 điểm; Hiện đại hóa hành chính (xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số) 13,48 điểm; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 13 điểm.

UBND tỉnh, yêu cầu Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan chủ trì các nội dung, lĩnh vực Chỉ số CCHC cần đánh giá đúng kết quả thực hiện các nội dung CCHC liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Có giải pháp khắc phục, triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung CCHC nhằm nâng cao Chỉ số CCHC năm 2021.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức đến yêu cầu giải quyết TTHC.

Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Huy Hoàng