THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 02/09/2021 | 07:50  | cms-view-count: 23055

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4949/UBND-KGVX,về iệc Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, để triển khai Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện như sau:

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung quy định tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động thực hiện theo quy định. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, xử lý.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 trên địa bàn tỉnh, định kỳ hằng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu) báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh biết.

Huy Hoàng