THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phê duyệt Quy trình nội bộ 33 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
cms-publish-date 09/09/2021 | 09:05  | cms-view-count: 6650

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Quy trình nội bộ 33 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Theo đó, quy trình nội bộ 33 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh, được phê duyệt bao gồm:

- Quy trình nội bộ 07 TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tại Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Quy trình nội bộ 08 TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh thực hiện tại Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Quy trình nội bộ 15 TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện thực hiện tại Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Quy trình nội bộ 03 TTHC lĩnh vực đất đai thuộc liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện thực hiện tại Cổng dịch vụ công tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông cập nhật Quy trình nội bộ TTHClên Cổng Dịch vụ công tỉnh; bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Trường hợp có sự thay đổi về cán bộ, công chức xử lý hồ sơ TTHC; thay đổi về thời gian thực hiện hồ sơ TTHC; TTHC bị bãi bỏ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông chủ động xóa bỏ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng