THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
cms-publish-date 05/10/2021 | 03:06  | cms-view-count: 19118

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5699/UBND-KGVX, về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm đúng thời gian, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Giao các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các Trang, Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTgtheo quy định.

Huy Hoàng