THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
cms-publish-date 12/10/2021 | 10:08  | cms-view-count: 39745

Để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác CCHC theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh ban hành Công văn số 5849/UBND-NCKSTT, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ đảm bảo dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể hóa bằng các kế hoạch hàng năm, Kế hoạch giai đoạn có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo phù hợp với điều kiện, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền một cách sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện Chương trình tổng thể CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá một cách nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc triển khai từng nhiệm vụ CCHC.

Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan triển khai đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và tự đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh theo hướng đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, kịp thời, phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả CCHC của tỉnh. Đo lường xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; niêm yết, công khai TTHC rõ ràng, thuận tiện, đầy đủ; tiếp tục đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; giảm thiếu tối đa hồ sơ, TTHC trễ hẹn, sai sót; nghiêm túc thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để tiếp nhận và giải quyết TTHC, đặc biệt tăng cường ứng dụng qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; dịch vụ Bưu chính công ích.

Triển khai công tác CCHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cấp chính quyền; việc họp trực tuyến và xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ CCHC theo Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2021, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra.

Huy Hoàng