THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng
cms-publish-date 12/10/2021 | 03:44  | cms-view-count: 52767

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính(TTHC) mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ và cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng.

Theo đó, Danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ và cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

TTHC cấp tỉnh mới ban hành 07 TTHC.

TTHC thay thế là 30 TTHC, trong đó:  Cấp tỉnh 22 TTHC,  cấp huyện 08 TTHC.

TTHC sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh: 05 TTHC.

TTHC cắt giảm thời gian giải quyết: 17 TTHC. Xem chi tiết tại đây.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật TTHC vào Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công.

Giao Sở Xây dựng xây dựng Quy trình nội bộ điện tử đối với TTHC mới ban hành; phối hợp với Viễn thông Đắk Nông cập nhật, sửa đổi Quy trình nội bộ điện tử TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; công khai TTHC trên Trang Thông tin điện tử.

Giao UBND cấp huyện, UBND cấp xã niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Huy Hoàng