THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19
cms-publish-date 14/10/2021 | 09:21  | cms-view-count: 36214

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5940/UBND-KGVX, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 10/10/2021.

Theo đó,  để triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 10/10/2021 của Văn phòng Chính phủ; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; rà soát, các tồn tại, khó khăn trong công tác phòng, chống dịch được nêu trong nội dung Thông báo 264/TB-VPCP ngày 10/10/2021 của Văn phòng Chính phủ để khắc phục, đúc rút bài học kinh nghiệm cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh thời gian tới; Tăng cường công tác truyền thông theo hướng chủ động, có kế hoạch cụ thể, phản ánh đúng tình hình, với tinh thần "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu", không để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá; Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ngay khi có quy định của Trung ương để phục hồi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp trên để kịp thời xử lý, giải quyết.

 Các Sở, ngành và địa phương lưu ý khi tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để cụ thể hóa thực hiện thì phải bám sát theo đúng và dứt khoát không trái với các quy định của Trung ương; kịp thời phản ánh cấp trên trực tiếp nếu phát hiện bất cập trên thực tế và linh hoạt theo tình huống cụ thể; đồng thời kiểm tra, rà soát, tháo gỡ hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay các quy định trái với quy định của Trung ương.  

Giao Sở Y tế : Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 sau khi có quy định của Trung ương để triển khai kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để vừa chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục hướng dẫn các địa phương tổ chức tiêm chủng an toàn, khoa học, hiệu quả.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh rà soát các quy định của địa phương để bãi bỏ các "giấy phép con" liên quan đến lưu thông và giao thông vận tải đường bộ trái với quy định của Trung ương. Triển khai thận trọng, an toàn, thực hiện đảm bảo phù hợp và phải tăng cường kiểm tra, giám sát.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ các Sở, ngành, địa phương để có phương án tổ chức dạy và học an toàn đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Tiếp tục triển khai tích cực hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, không để sót, lọt đối tượng cần hỗ trợ; bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức đưa đón, quản lý người dân về quê, bảo đảm an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội và an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

- Có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả của địa phương để khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó quán triệt quan điểm sản xuất phải an toàn, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong sản xuất an toàn, phát huy tính chủ động, tự chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân với cộng đồng, địa phương.

Huy Hoàng