THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 16/11/2022 | 09:24  | cms-view-count: 4649

Nhằm bảo đảm sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông; Tăng cường khả năng khai thác, sử dụng, chia sẻ, sử dụng lại thông tin có hiệu quả và lâu dài, bảo đảm mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; Ngày 10/11/2022 UBND tình ban hành Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước bao gồm: các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh; Các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh dựa trên các nguyên tắt chung sau:

- Các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

- Việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung phải phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

- Dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là tài sản của tỉnh, cần được bảo tồn, chia sẻ và khai thác nhằm phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Dữ liệu dùng chung của tỉnh cần được đồng bộ, thống nhất và có tài liệu mô tả chi tiết và cần được quản lý tập trung.

- Dữ liệu dùng chung của tỉnh cần được chuẩn hóa theo đúng các yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương (nếu có) để có thể sẵn sàng tích hợp vào các cơ sở dữ liệu cấp Quốc gia khi có yêu cầu.

- Dữ liệu dùng chung phải đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

- Việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Cơ sở Dữ liệu của tình bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu quốc gia;

- Cơ sở dữ liệu của Sở, ban, ngành, địa phương bao gồm: cơ sở dữ liệu dùng chung của Sở, ban, ngành; cơ sở dữ liệu dùng chung của địa phương;

- Cơ sở dữ liệu khác trong nội bộ một hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước không thuộc Điểm a, Điểm b khoản này.

Về khai thác dữ liệu dùng chung:

- Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đều có thể khai thác sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh vào mục đích phục vụ tác nghiệp và điều hành trong phạm vi chức năng của cơ quan mình. Đặc biệt là để cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ lãnh đạo cơ quan ra chính sách và quyết định qua thống kê, phân tích, đánh giá, dự báo.

- Các cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản và phân quyền khai thác, sử dụng dữ liệu dùng chung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác dữ liệu dùng chung ngoài phạm vi quản lý cần phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Mọi hành vi đánh cắp dữ liệu, lạm dụng, sử dụng dữ liệu không phải vì mục đích phục vụ tác nghiệp và điều hành của cơ quan nhà nước hoặc sử dụng dữ liệu vì mục đích cá nhân hay thương mại mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Cụ thể xem chi tiết tại đây./.

ST