THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai các giải pháp thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 16/11/2022 | 10:50  | cms-view-count: 5124

Thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú; Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ. Theo đó, đến hết ngày 31/12/2022, Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú của công dân sẽ hết giá trị sử dụng. UBND tỉnh ban hành văn bản số 6549/UBND-NC về việc triển khai các giải pháp thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự kết hợp sử dụng hiệu quả 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự

   

 

Thảo Diệp