UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 11/06/2018 | 02:19  | cms-view-count: 4543

Ngày 11/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 890/QĐ-UBND.

Theo đó, quy định về cách thức quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC là công cụ phục vụ việc quản lý, khai thác và sử dụng thông tin về hồ sơ CBCCVC, là thành phần trong hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh, được cài đặt tại Sở Nội vụ và được triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ truy cập phần mềm: http://cbccvc.daknong.gov.vn

Nội dung quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm bao gồm: Cập nhật và hiệu chỉnh hồ sơ CBCCVC và quản lý thông tin nhân thân; Tìm kiếm thông tin theo các tiêu chí tùy chọn; Báo cáo, thống kê và kết xuất thông tin theo các tiêu chí tùy chọn; Quản lý tổ chức và biên chế của các cơ quan, đơn vị; Quản lý lương và bảo hiểm xã hội; Quản lý đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý khen thưởng, kỷ luật; Quản lý quá trình công tác; Thực hiện các yêu cầu quản lý khác của cơ quan và cá nhân có thẩm quyền nhằm phục vụ công tác tổ chức nhà nước; Thực hiện quản trị chức năng hệ thống, phân quyền nhóm người dùng và người dùng, sao lưu và phục hồi hệ thống.

Ngoài ra, quy chế còn quy định về quy trình lưu trữ và khai thác hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, quản lý và khai thác sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Xem chi tiết tại đây

XR