THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
cms-publish-date 13/01/2020 | 05:09  | cms-view-count: 59572

Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp tổ chức đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tham gia đánh giá xếp hạng có 08/08 huyện, thành phố và 71/71 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh, được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông cùng Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin.

Việc đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã được thực hiện theo 02 mục là điều kiện sẵn sàng chính quyền điện tử và kết quả xây dựng chính quyền điện tử. Trong đó, điều kiện sẵn sàng chính quyền điện tử gồm 03 nhóm tiêu chí thành phần là: Các tiêu chí về cơ sở hạ tầng thông tin; Các tiêu chí về nhân lực công nghệ thông tin; Các tiêu chí về môi trường chính sách. Đánh giá kết quả xây dựng chính quyền điện tử theo 04 nhóm tiêu chí thành phần là: Mức độ hiện diện (tính minh bạch); Mức độ tương tác; Mức độ giao dịch và Mức độ chuyển đổi. Căn cứ vào điểm số tổng hợp ở từng mục, các đơn vị sẽ được xếp hạng theo 04 mức độ là Mức I, Mức II, Mức III và Mức IV tương ứng với các điểm số theo quy định tại Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Các đơn vị đạt điểm dưới Mức IV thì không xếp hạng.

Kết quả năm 2019, về điều kiện sẵn sàng chính quyền điện tử cấp huyện có 03 đơn vị được xếp hạng (tăng 02 đơn vị so với 2018): Thành phố Gia Nghĩa xếp thứ 1 với 43,80 điểm (Mức II), giảm 1,9 điểm so với 2018; Huyện Cư Jút xếp thứ 2 với 40,23 điểm (Mức II), tăng 2,365 điểm so với 2018; Huyện Đắk R'lấp xếp thứ 3 với 37,42 điểm (Mức IV), tăng 1,84 điểm so với 2018. Các đơn vị còn lại không xếp hạng do có điểm số dưới Mức IV.

Đánh giá kết quả xây dựng chính quyền điển tử cấp huyện, có 02 đơn vị được xếp hạng (tăng 01 đơn vị so với 2018) gồm: Thành phố Gia Nghĩa xếp thứ 1 với 81,75 điểm (Mức III), giảm 2,2 điểm so với 2018; Huyện Krông Nô xếp thứ 2 với 71,18 điểm (Mức IV), tăng 1,69 điểm so với 2018. Các đơn vị còn lại không xếp hạng.

Đối với cấp xã, không có đơn vị nào được xếp hạng đánh giá kết quả xây dựng chính quyền điện tử, giảm 01 đơn vị so với 2018. Về điều kiện sẵn sàng chính quyền điện tử cấp xã chỉ có 02 đơn vị được xếp hạng, tăng 01 đơn vị so với 2018: Xã Nâm Njang xếp thứ 1 với 21,5 điểm (Mức IV), tăng 3 điểm so với 2018; Xã Tâm Thắng xếp thứ 2 với 21,4 điểm (Mức IV), tăng 0,3 điểm so với 2018.

Từ kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã nêu trên, cho thấy thủ trưởng các đơn vị cấp huyện đã có sự quan tâm nhiều hơn trong xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng nền hành chính điện tử, đặc biệt là tại cấp xã. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị nắm được thực trạng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình, từ đó có giải pháp khắc phục những hạn chế, phát huy thế mạnh trong xây dựng chính quyền điện tử năm 2020.

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo các mặt đạt được, mặt hạn chế và nguyên nhân trong xây dựng chính quyền điện tử tại cấp huyện và cấp xã. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng quản lý của các cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn (Công văn số 127/UBND-TTĐT ngày 10/01/2020).

Tân Khương