THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính
cms-publish-date 05/08/2020 | 04:08  | cms-view-count: 27079

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các Sở Ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Công văn nêu rõ: trong những năm gần đây, đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về một số nội dung triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, việc thực hiện những quy định nêu trên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; một số cán bộ, công chức, viên chức có thái độ phục vụ nhân dân còn kém; thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa nghiêm túc và đảm bảo về tiến độ thời gian, đến kết quả cuối cùng, giải quyết công việc sơ sài, đùn đẩy trách nhiệm, chất lượng văn bản tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chưa đảm bảo chặt chẽ, có văn bản tham mưu không thể hiện được quan điểm, chính kiến, việc áp dụng các quy định của pháp luật trong xử lý nhiệm vụ được giao còn chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa đảm bảo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị) do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong thực thi công vụ với hình thức xử lý chưa phù hợp so với mức độ sai phạm, chưa gắn với kết quả sai phạm với đánh giá, phân loại cán bộ công chức hàng năm…

Để kịp thời, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo, điều hành cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, phối hợp thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật trong công tác tham mưu.   

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm theo quy định pháp luật.

3. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu, thường xuyên đôn đốc và chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với kết quả tham mưu khi có sai phạm tại đơn vị phải xem xét đánh giá rõ nguyên nhân sai phạm, xử lý theo quy định pháp luật, đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm của người đứng đầu.

4. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; xác định trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và triển khai chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

6. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả (hàng quý) về thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan không hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

7. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn này; đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương.

H.M