Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị
cms-publish-date 11/09/2020 | 10:02  | cms-view-count: 63781

Ngày 10/9/2020, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 179-KH/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Theo đánh giá, sau 17 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp ban hành nhiều chương trình, nghị quyết, kế hoạch cụ thể với những mục tiêu, bước đi thích hợp để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc vào thực tiễn cuộc sống.

Tuy nhiên, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, bất cập như số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, số hộ thoát nghèo nhưng chưa bền vững, hạ tầng nhiều nơi xuống cấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn…

Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thu hẹp dân khoảng cách về mức sống, thu nhập của người dân tộc thiểu số so với bình quân chung của tỉnh; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…

Các cấp ủy, chính quyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vươn lên trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Theo Báo Đắk Nông điện tử