Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
cms-publish-date 14/09/2020 | 10:24  | cms-view-count: 76060

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện khẩn số 6153/CĐ-BNN-TY ngày 08/9/2020; UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại điểm b, c, d Mục 1 Công điện nêu trên.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh) tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; đặc biệt các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm từ gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam; tránh tình trạng bệnh Cúm gia cầm lây lan vào địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân về nguy cơ, tác hại, các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, tránh tình trạng bệnh Cúm gia cầm xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

H.M