THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021
cms-publish-date 12/01/2021 | 01:59  | cms-view-count: 13496

Ngày 12/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND về  Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 

Theo đó, tại Quyết định này đưa ra các mục tiêu nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đặc biệt là các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2021, đặt bản lề, tạo động lực để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; triển khai hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết căn cơ một số điểm nóng. Tiếp tục phát triển và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại Quyết định này Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan một số nội dung sau:

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình công tác này bảo đảm chất lượng cao, đúng tiến độ đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình công tác bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh căn cứ kết quả tham mưu, thực hiện Chương trình công tác này, theo dõi, tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao (nếu có) và đánh giá kết quả công tác của  Thủ trưởng và tập thể các cơ quan, đơn vị vào cuối năm 2021. 

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng