THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tổ chức triển khai thực hiện việc Quản lý, sử dụng pháo theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
cms-publish-date 13/01/2021 | 08:01  | cms-view-count: 9660

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng pháo; đồng thời, thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo... bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Tân Sửu và thời gian tiếp theo. Ngày 12/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông và Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp pháo trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng pháo để người dân chấp hành và nghiêm túc thực hiện.

- Tập trung mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp pháo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện việc thu hồi, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy đối với pháo do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an giao nộp.

- Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân cùng cấp tập trung điều tra, truy tố và xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ án về quản lý, sử dụng pháo, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

- Thống kê, tổng hợp tình hình, kết quả về công tác quản lý, sử dụng pháo theo quy định.

- Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định

Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu Prăng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Đắk Peur: phối hợp với lực lượng Công an tỉnh có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường bộ, đường sông, các địa bàn trọng điểm để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, đặc biệt là các hoạt động nhập pháo lậu từ nước ngoài, tỉnh ngoài vào trong tỉnh Đắk Nông.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp lễ, tết hàng năm theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp lễ, tết theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí in ấn tài liệu, bản mẫu cam kết, làm băng rôn, khẩu hiệu… phục vụ công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, thu giữ, tiêu huỷ các loại pháo, thuốc pháo; khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động kiểm soát pháo. Hướng dẫn việc huy động và sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, truy tố đưa ra xét xử lưu động các vụ án liên quan đến các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện của các ngành, các địa phương, góp phần thực hiện tốt Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP để tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên.

Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giáo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP. Tổ chức quán triệt và cam kết thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thống nhất nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên, học sinh, sinh viên… để bảo đảm an ninh trật tự; góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ môi trường.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị này.

Huy Hoàng