THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 19/03/2021 | 08:06  | cms-view-count: 24124

UBND tỉnh vừa Ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia trao đổi văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mã định danh của đơn vị cấp 1:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông: 000.00.00.H16.

2. Mã định danh của các đơn vị cấp 2 gồm: các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

3. Mã định danh của các đơn vị cấp 3 thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

4. Mã định danh của các đơn vị cấp 3 thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

5. Mã định danh của các đơn vị khác tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định này.

Mã định danh dùng để xác định (phân biệt) các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia trao đổi văn bản điện tử trên Hệ thống  Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và điều chỉnh Danh sách mã định danh tại Điều 1 Quyết định này phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Trường hợp phát sinh đơn vị trực thuộc có nhu cầu tham gia trao đổi văn bản điện tử trên Hệ thống  Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh hoặc có thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc), các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, quyết định.

Ủy quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp mã định danh các cơ quan, đơn vị phát sinh từ mã định danh dự phòng và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; bãi bỏ các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây có nội dung trái với quy định tại Quyết định này.

Xem chi tiết tại đây

Huy Hoàng