THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố Danh mục 06 Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải
cms-publish-date 22/03/2021 | 09:45  | cms-view-count: 23683

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục 06 Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải.

Theo đó, Danh mục 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải, cụ thể sau:

Giấy phép lái xe quốc tế; Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế; Cấp mới giấy phép lái xe; Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp; Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp và Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công theo quy định.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng