THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030
cms-publish-date 30/03/2021 | 03:40  | cms-view-count: 11839

Ngày 30/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030.

Mục đích của kế hoạch nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại.

Theo Kế hoạch này, gồm có 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp của các Sở, Ban, ngành, địa phương đối với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tại Quyết định số 176/QĐ-TTg; Hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động; Hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; Hỗ trợ phát triển mạng lưới an sinh và bảo hiểm; Hỗ trợ kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các thị trường lao động đặc thù; Nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động.

Cũng tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu của thị trường lao động. Tổ chức các hoạt động thông tin, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động; Lồng ghép thực hiện hiệu quả Kế hoạch với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch, đề án khác có liên quan tại địa phương; Theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp, tham gia với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng thương lượng, đối thoại cho cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Huy Hoàng