THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chấn chỉnh thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
26/07/2021 | 02:08  | cms-view-count: 4622

Trong thời gian qua, việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nội dung báo cáo chưa đầy đủ theo yêu cầu (nhất là các số liệu phục vụ đánh giá kết quả phát triển kinh tế của một số ngành, lĩnh vực chưa được rà soát, cập nhật, đánh giá sát với tình hình thực tế), nhiều đơn vị khi báo cáo chỉ liệt kê đầu mục công việc đã làm, chưa đánh giá phân tích kết quả, tồn tại, hạn chế cũng như đề ra giải pháp của ngành, lĩnh vực mình quản lý; thông tin cập nhật không kịp thời, không đồng nhất, thiếu chính xác, gây khó khăn cho cơ quan tổng hợp. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành đúng thời hạn báo cáo theo quy định; công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị chưa cao, chủ yếu phụ thuộc vào văn bản hành chính… làm mất nhiều thời gian và gây ảnh hưởng lớn đến sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Để công tác báo cáo định kỳ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chấn chỉnh việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

1. Chấp hành nghiêm Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh) và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của nội dung báo cáo; đảm bảo yêu cầu về thẩm quyền, hình thức và nội dung; phản ánh được những kết quả nổi bật, đồng thời đánh giá những vấn đề còn tồn tại, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, nêu kiến nghị vướng mắc phát sinh, đề xuất cụ thể các giải pháp để giải quyết đến kết quả cuối cùng.

2. Bám sát nội dung yêu cầu báo cáo và trách nhiệm thực hiện các nội dung báo cáo được giao tại mẫu số 1, Phụ lục II kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh, gửi cho cơ quan tổng hợp đúng thời hạn quy định.

3. Chủ động làm việc với Cục Thống kê tỉnh để rà soát, thống nhất về số liệu, kịp thời cung cấp cho Tổng cục Thống kê công bố các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh định kỳ theo quy định.

4. Giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật các số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, kịp thời cung cấp cho Tổng cục Thống kê công bố theo quy định; đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo theo quy định.  

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Nêu cụ thể những đơn vị, địa phương làm tốt và những đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm công tác thông tin báo cáo; hoặc báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác, không bảo đảm nội dung, chất lượng theo yêu cầu của UBND tỉnh.

6. Các sở, ngành và địa phương xem kết quả chấp hành chế độ báo cáo là tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

7. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của các sở, ngành, địa phương để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

H.M