THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban hành Danh mục 21 Cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông
26/07/2021 | 02:23  | cms-view-count: 7218

Ngày 26/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc ban hành Dạnh mục cơ sở dữ liệu(CSDL) dùng chung tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Danh mục 21 CSDL dùng chung tỉnh Đắk Nông, gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Công báo điện tử; CSDL cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; CSDL Công chứng, chứng thực, đăng ký biên pháp bảo đảm; CSDL về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; CSDL quan trắc môi trường tự động, liên tục; CSDL môi trường; CSDL thông tin Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; CSDL Du lịch; CSDL Cán bộ, công chức, viên chức; CSDL Cán bộ Giáo viên, Nhân viên; CSDL Học sinh; CSDL  Phổ cập giáo dục xóa mù chữ; CSDL trường lớp; CSDL Doanh nghiệp và hộ cá thể; CSDL về xây dựng kế hoạch kinh tế và xã hội phục vụ Quản lý thông tin kinh tế xã hội tổng hợp, theo dõi quá trình thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; Phần mềm quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách trên đia bàn tỉnh Đắk Nông; Trục nền tảng kết nối, tích hợp (LGSP); CSDL về bưu chính – viễn thông; CSDL các Cổng/trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Giao Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung thống nhất ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh; Định kỳ 6 tháng/lần, tập hợp, trình UBND  tỉnh quyết định  cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sỏa dữ liệu của tỉnh khi có phát sinh biến động cơ sở dữ liệu

Các cơ quan, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ  liệu của tỉnh có trách nhiệm:

Quản lý, khai thác hiệu quả các CSDL đuợc ban hành thuộc Danh mục CSDL của tỉnh; thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định hiện hành;

Chủ trì rà soát các CSDL đảm bảo phù hợp với quy định về CSDL  thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành; đề xuất nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục CSDL  của tỉnh và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông  tổng hợp.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khai thác CSDL thuộc Danh mục CSDL của tỉnh có quyền và trách nhiệm sau:

Tổ chức, cá nhân đuợc quyền khai thác dữ liệu của mình hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân khác khi đuợc tổ chức, cá nhân đó chấp nhận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Các trường hợp ngoài quy định nêu trên, dữ liệu của cơ quan nhà nước được chia sẻ cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin va các quy định của pháp luật hiện hành;

Cơ quan khai thác dữ liệu có trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi kết nối, tiếp nhận dữ liệu chia sẻ theo quy định của cơ quan cung cấp dữ liệu và các quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị cơ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Huy Hoàng