THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh
09/09/2021 | 04:46  | cms-view-count: 10410

Ngày 9/9/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5102/UBND-KGVX, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, để triển khai quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

- Định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giao Sở Tài chính bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND theo quy định hiện hành.

Giao UBND các huyện, thành phố

- Phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các Phòng, Ban liên quan rà soát, thẩm định đúng, đủ đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND.

Huy Hoàng