THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
20/09/2021 | 10:42  | cms-view-count: 5605

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 653/KH-UBND, về việc triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Theo đó, mục đích của Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc ứng dụng các nền tảng công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; ứng dụng hiệu quả công nghệ phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng hàng rào kỹ thuật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, khẩn trương, quyết liệt khoanh vùng và dập dịch nhanh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Để triển khai được hiệu quả Kế hoạch này đã đưa ra 09 nhiệm vụ và 07 giải pháp, yêu cầu các các sở, ban, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai nhanh, hiệu quả các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trên toàn quốc trong phòng, chống dịch Covid-19 do Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia phát triển.

Làm tốt công tác phối hợp trên cơ sở phải phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan; linh hoạt trong các trường hợp cần thiết theo tinh thần chống dịch như chống giặc; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện phương châm 4 tại chỗ và đi từng ngõ, gõ từng nhà.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện phải thường xuyên, kịp thời, chính xác.

Huy Hoàng