THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/01/2022 | 08:24  | cms-view-count: 1918

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Chủ tịch) thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa (sau đây gọi là UBND cấp huyện); trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là               Phó Chủ tịch) giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của                 Chủ tịch; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch những vấn đề quan trọng, cần thiết trước khi quyết định. Trường hợp công việc liên quan đến các lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì Phó Chủ tịch được phân công chủ trì chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các Phó Chủ tịch thì báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, mọi mặt, toàn diện trước Chủ tịch và trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc; cùng các thành viên khác của UBND tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các hồ sơ, đồ án, dự án, đề án, nội dung công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trước khi đưa ra phiên họp UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, trình Thường trực    Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh.

3. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ:

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền Chủ tịch hoặc trình UBND tỉnh theo quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

- Chủ trì xử lý những vấn đề phối hợp liên ngành và xem xét xử lý những kiến nghị của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết được Chủ tịch phân công.

- Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các sở, ban, ngành, cơ quan được phân công theo dõi và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch khi các sở, ngành phân công phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ.

4. Khi Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực thay mặt Chủ tịch chỉ đạo giải quyết công việc của UBND tỉnh và giải quyết các công việc do Chủ tịch phụ trách.

Trường hợp một hay nhiều Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch đi vắng. Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông báo kịp thời các nội dung ủy quyền và kết quả giải quyết công việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch đi vắng.

Trường hợp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

5. Ủy viên UBND tỉnh có trách nhiệm:

- Thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch về công việc theo lĩnh vực được phân công.

- Trình UBND tỉnh, Chủ tịch giải quyết các đề nghị của đơn vị, cá nhân theo lĩnh vực mình phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch ủy quyền và báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch.

- Ký văn bản góp ý đối với các dự thảo do Bộ, Ban, ngành Trung ương lấy ý kiến theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị (đóng dấu UBND tỉnh); đối với nội dung có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thì báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách đơn vị ký; riêng lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của Chủ tịch, giao Phó Chủ tịch Thường trực ký.

Hàng tháng, các Ủy viên UBND tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả công việc được phân công phụ trách giải quyết, đề xuất kiến nghị và báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ.

6. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch để bảo đảm thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ chung của UBND tỉnh.

* Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông

1. Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch chung, quy hoạch đô thị; dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển, ngân sách, tài chính; Quyết định các chủ trương chính sách lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương.

- Công tác nội chính: Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại…

- Công tác nội vụ (trừ các nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Chủ tịch); quản lý địa giới hành chính; công tác cải cách hành chính (trừ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông).

- Lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình; hạ tầng thông tin truyền thông; chính quyền điện tử.

- Công tác biên giới, phân giới cắm mốc biên giới trên địa bàn tỉnh.

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác thanh tra chuyên ngành của các sở, ban, ngành.

- Công tác an toàn giao thông.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Phụ trách chung công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; quyết định chủ trương các dự án ngoài ngân sách; Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

c) Giữ mối quan hệ làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc tỉnh: Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh tra tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Thuế tỉnh.

đ) Phụ trách địa bàn: Thành phố Gia Nghĩa.

2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2.1. Đồng chí Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, thay mặt Chủ tịch chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

b) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gồm: giao thông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, điện lực, thủy điện, điện năng lượng tái tạo, xây dựng hạ tầng xã hội…

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông; công tác thanh niên.

- Công tác quản lý thị trường; công tác tư pháp, thi hành án; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (hoạt động của Ban chỉ đạo 138/ĐP); hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/ĐP.

- Chỉ đạo các lĩnh vực ODA, FDI, NGO; tín dụng.

          - Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các chương trình ký kết hợp tác với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; chỉ đạo, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác theo lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; là Chủ tịch Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước theo lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Ký các văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định, Nghị quyết, Thông tư… do Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương gửi lấy ý kiến, theo lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực Chủ tịch phụ trách (trừ các văn bản do Ủy viên UBND tỉnh là Thủ trưởng các sở, ban, ngành ký theo uỷ quyền).

c) Giúp Chủ tịch giữ mối quan hệ làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Công an tỉnh (lĩnh vực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Ban Chỉ đạo 389,…).

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Tư pháp; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh: Cục Thống kê tỉnh; Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh.

đ) Theo dõi, phối hợp, phụ trách các Quỹ, Hội, đoàn thể theo phụ lục đính kèm.

e) Phụ trách địa bàn: Huyện Cư Jút và huyện Krông Nô.

g) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

2.2. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Phụ trách lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế; lao động, thương binh và các vấn đề xã hội; giảm nghèo; dân số gia đình và trẻ em;   công tác dân tộc, tôn giáo; công tác đối ngoại.

- Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện chương trình ký kết hợp tác kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đắk Nông, Việt Nam và tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; là Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến khoa học của tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác theo lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Ký các văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định, Nghị quyết, Thông tư… do Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương gửi lấy ý kiến, theo lĩnh vực phụ trách (trừ các văn bản do Ủy viên UBND tỉnh là Thủ trưởng các sở, ban, ngành ký theo uỷ quyền).

b) Giúp Chủ tịch giữ mối quan hệ làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế;  Ban Dân tộc tỉnh; Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ); Văn phòng UBND tỉnh (công tác đối ngoại); Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh: Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

d) Theo dõi, phối hợp, phụ trách các Quỹ, Hội, đoàn thể theo phụ lục đính kèm.

đ) Phụ trách địa bàn: Huyện Đắk Mil và Đắk Song.

e) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

2.3. Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Phụ trách lĩnh vực: Nông nghiệp; tài nguyên và Môi trường; khoa học và công nghệ.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;  công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác chung của tỉnh; công tác sắp xếp ổn định dân cư, kinh tế mới; chương trình, chính sách xây dựng buôn, bon; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước; các Ban Quản lý rừng trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước theo lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Ký các văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định, Nghị quyết, Thông tư… do Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương gửi lấy ý kiến, theo lĩnh vực phụ trách (trừ các văn bản do Ủy viên UBND tỉnh là Thủ trưởng các sở, ban, ngành ký theo uỷ quyền).

b) Giúp Chủ tịch giữ mối quan hệ làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.   

d) Theo dõi, phối hợp, phụ trách các Quỹ, Hội, đoàn thể theo phụ lục đính kèm.

          đ) Phụ trách địa bàn: Các huyện: Tuy Đức, Đắk R'lấp và Đắk Glong. 

e) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

3. Ủy viên UBND tỉnh

3.1. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công an chỉ đạo.

b) Phụ trách địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

3.2. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

a) Phụ trách lĩnh vực công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 chỉ đạo.

b) Phụ trách địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

3.3. Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh khác

a) Giúp Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực được giao tại các Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

b) Phụ trách địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

Xem chi tiết tại đây

H.M